ADSL Tijdsurfen met de SpeedTouch 510 zonder MS-Windows


Tijdsurfen

Verschillende providers bieden ADSL Tijd Surfen. Daarbij betaal je voor de verbinding per seconde, net als bij een inbelverbinding met een modem via PSTN. Om de verbinding te maken en verbreken wordt er een programma geleverd bij de modem. Dit programma is alleen geschikt voor verschillende versies van MS Windows met IE6+. Omdat ik MS Windows alleen gebruik voor bijzondere toepassingen heb ik een programma gemaakt dat werkt op alle andere besturingssystemen.

Waarschuwing: Ik heb zeer slechte ervaringen met HetNet van KPN.
De helpdesk van HetNet is slecht bereikbaar, duur, er wordt geen actie genomen, en hij reageert niet op e-mails en brieven. Dit staat los van ADSL Tijd Surfen, zoals beschreven op deze pagina; het systeem werkt probleemloos bij verschillende providers.

Perl script

Om het programma breed inzetbaar te maken is het geschreven in Perl/Tk. Perl zit standaard op alle *nix systemen: GNU/Linux, BSD en OS-X. Voor MS-Windows (en AIX/HP-UX/Linux/OS X/Solaris) is Perl gratis verkrijgbaar bij ActiveState of bij de Perl site: Perl.com.
Het programma gebruikt twee modules: Perl-Tk (nagenoeg altijd standaard geinstalleerd), en Net-Telnet.
Alle modules zijn beschikbaar op CPAN (Perl modules > by name > Net), er is een Debian package: libnet-telnet-perl, en het kan met wat perl-magie:
# perl -MCPAN -e 'CPAN::install Net-Telnet'

Het script is hier op te halen (download).
Het heeft een GNU GPL licentie, net als GNU/Linux.

Gebruik

Providers leveren een ADSL Timesurf programma om de modem in te stellen. Dit werkt alleen met IE6+. Hoe het werkt weet ik niet, ik heb het nooit gebruikt, en de provider en Thomson beantwoorden mij vragen niet. Mijn oplossing is de volgende:

Een ADSL verbinding bestaat uit twee delen: de ATM-verbinding en de PPP-verbinding. De modem zorgt zelf voor de ATM-verbinding. Voor de PPP-verbinding moet ingelogd worden met een login/password. Het is dit deel dat we niet automatisch door de modem laten doen, maar met een apart programma doen. Pas als de PPP-verbinding werkt is er verbinding met het Internet, en loopt de kostenmeter.

Gebruik de Easy Setup op de webinterface om de modem in te stellen. De ADSL leverancier (KPN) levert alle benodigde gegevens bij de modem. Verbreek nu de verbinding in Basic > Connections. Vervolgens haalt u het password voor de ADSL login weg in Basic > Connections. Haal het vinkje bij "Save this password", en sla de configuratie op. De modem kan nu geen verbinding meer tot stand brengen. Het script heeft de login informatie, en hiermee kan de verbinding wel gemaakt worden.

In de code van het script staan onder de commentaarregels enkele regels die ingevuld moeten worden met de login, het ip-nummer van de modem, en een maximum verbindings-tijd.

Een perl script is op twee manier te starten. De eerste is starten door het mee te geven aan perl:

$ perl adsl_timesurf.pl &

De tweede manier is om het script executable te maken. Het is dan gewoon te starten:

$ chmod u+x adsl_timesurf.pl
$ adsl_timesurf.pl &

Het script start dan met een eigen window. De bovenste helft is een statusveld met de verbindingstijd. Daaronder staan twee knoppen voor verbinding maken en verbreken. Voor eenvoudig gebruik heb ik een icon op mijn desktop gezet.

Dit script is een heel beperkte applicatie. Door op de "on" knop te klikken zal de modem inloggen, met de "off" knop de verbinding verbreken. Bij het starten van het script zal een eventuele verbinding worden verbroken. Als het scherm zwart is, is de verbinding verbroken. Wordt het groen dan is de verbinding open en loopt de tijd (ook bij de provider). Na een instelbare tijd verbreekt de verbinding automatisch. Als het script wordt gestopt dan wordt in principe de verbinding verbroken. Of dit in alle gevallen correct gebeurt weet ik niet. Let dus op. De verbindingsstatus is ook op de modem te zien: als de voorste/onderste led oranje is dan is de verbinding verbroken, is het groen dan is er een verbinding.

Het programma is getest met een SpeedTouch 510 V4.2.3, een standaard PC, Debian GNU/Linux 3.1 en Perl 5.8 en Net-Telnet-3.03.

Let erop dat een eventuele firewall deze verbinding doorlaat. Werkt telnet met de modem, dan zou dit programma ook moeten werken (telnet 10.0.0.138).

Er wordt geen enkele garantie gegeven dat het programma correct werkt!

Meer weten?: lees de code.


Speedtouch fabrieksinstelling (SpeedTouch 510)

Als er iets misgaat: de modem is altijd te resetten naar de fabrieksstandaard, zonder passwords: zie de Handleiding (H 5.2), of de volgende instructie.

Het resetten van de modem is lastig: vaak is er meer dan een poging nodig.

Ga als volgt te werk:

 1. Controleer of de SpeedTouch is ingeschakeld.
 2. Schakel de SpeedTouch uit door op de aan/uit-knop te blijven drukken totdat alle lampjes uitgaan.
 3. Druk één keer kort op de aan/uit-knop.
 4. Wanneer het lampje voor "Power" groen knippert, drukt u nogmaals kort op de aan/uit-knop.
 5. Het lampje voor "Power" stopt met knipperen en blijft onafgebroken groen branden. Na zes seconden gaat het lampje opnieuw groen knipperen. Druk opnieuw één keer kort op de aan/uit-knop.
 6. Alle lampjes knipperen één keer groen.
 7. De SpeedTouch herstart met de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Het herstellen van de fabrieksinstellingen heeft ook tot gevolg dat de instellingen van het configuratieprofiel worden verwijderd. Hierdoor kan het nodig zijn dat u het systeem opnieuw moet configureren met behulp van de SpeedTouch-wizard Setup (advanced > easy setup) of dat u het desbetreffende configuratiebestand moet laden.

- universele Speedtouch Mac/Unix/Linux configuratiebestanden
- orgineel KPN configuratiebestand, hier vind u ook een software-upgrade van versie 4.2.3 naar versie 4.2.7.
(Voor mensen zonder MS-Windows: dit is een zip-bestand, en kan volgens de procedure beschreven in H4.2 van de handleiding uitgevoerd worden (niet echt eenvoudig))

Betekenis lampjes (SpeedTouch 510)

Voor een beschrijving van de signaallampjes: zie de Handleiding (H 5.1), of de volgende tabel.

Power
(middelste)
uit uitgeschakeld
oranje knipper ingeschakeld, starten
aan ingeschakeld, bezig met zelftest
rood ingeschakeld, zelftest mislukt
groen knipper ingeschakeld, fabrieksinstellingen hersteld
aan ingeschakeld, normaal
DSL
(voorste)
uit geen DLS
oranje knipper bezig met synchroniseren DSL
aan DSL actief, geen PPP verbinding
oranje/groen DSL actief, bezig met PPP verbinding
groen DSL actief, PPP verbonden
LAN
(achterste)
uit geen ethernet verbinding met PC
groen ethernet verbinding met PC

Een werkende ADSL verbinding heeft een DSL- en een PPP-verbinding. Voor de PPP verbinding moet in de modem het ADSL username en password ingesteld zijn (dat is anders dan dat voor email of modem): SpeedTouch (Basic > Connections)ADSL Time subscription with a SpeedTouch 510 without MS-Windows

ADSL Time

Various providers offer ADSL Time. The subscription fee is low, but you pay for the connect time. An ADSL Time manager is provided to connect and disconnect the modem with the Internet. Unfortunately, this is a MS-Windows only tool. Therefore I wrote a very simple tool that should work on all other platforms.

Perl script

The script is written in Perl/Tk. Perl is usually installed by default on all *nix systems: GNU/Linux, BSD and OS-X. A MS-Windows version (and AIX/HP-UX/Linux/OS X/Solaris) is available for free from ActiveState or at the Perl site: Perl.com.
The script depends on two modules: Perl-Tk and Net-Telnet.
All modules are available from CPAN (Perl modules > by name > Net), there is a Debian package: libnet-telnet-perl, and you can use some perl-magic:
# perl -MCPAN -e 'CPAN::install Net-Telnet'

If you are no Perl expert, you may like the tutorials at this site: Guru99.

The script can be downloaded here (download).
It comes with a GNU GPL license.

Use

Providers provide an ADSL Time programme to configure the modem. This can only be used with IE 6+. I have no idea how it works, and the provider and Thomson do not answer my questions. My solution:

An ADSL connection consists of two parts: an ATM-connection and a PPP-connection. The modem makes the ATM-connection automatically. For the PPP-connection it is needed to login with the provider with a login/password. It is this part that the modem will no longer handle for us, but we do with a separate programme. Only if the PPP-connection is made there is a connection with the Internet, and the costs are counted.

Use the Easy Setup of the webinterface to configure the modem. Disconnect in Basic > Connections. Remove the password in Basic > Connections, clear the "Save this password" checkbox, and save the configuration. The modem cannot connect now anymore. The script provides the modem with the ADSL login information, and uses this to connect.

In the code, just under the comment, there are a few lines you can adjust for your situation: login, password, IP-number of modem, and maximum connect-time.

Start by:

$ perl adsl_timesurf.pl &

Or make the script executable:

$ chmod u+x adsl_timesurf.pl
$ adsl_timesurf.pl &

The programme is very simple. By clicking "on" the modem will connect, "off" will disconnect. The colour of the time-window shows the connect status: black is disconnected, green is connected. When green, the connect time is displayed. The programme should disconnect when stopped: please ensure yourself that it does so by checking the led in the modem (the lower/first led is orange when disconnected). For easy use I added an icon to my desktop.

Tested with a SpeedTouch 510 V4.2.3, a standard PC, Debian GNU/Linux 3.1 and Perl 5.8.

Please make sure that your firewall allows telnet connections with your modem.

I give absolutely no assurance that the programme works correctly!

Need to know more?: read the code.


SpeedTouch Default Configuration (SpeedTouch 510)

If something goes wrong: you can reset the modem to factory defaults, without passwords: see the User Guide (ch 5.2), or the following description.

Resetting the modem is not ludicrously simple; you may need more than one attempt to complete it successfully.

To perform a hardware reset to factory defaults, proceed as follows:

 1. Make sure the SpeedTouch is powered on.
 2. Power off the SpeedTouch by pressing the power button until all LEDs turn off.
 3. Press the power button once again (shortly).
 4. As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button once more (shortly).
 5. The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six seconds, it starts flashing green again. Press the power button once more (shortly).
 6. All LEDs flash green once.
 7. The SpeedTouch reboots and will come online with factory default settings.

Resetting the system to its factory defaults also involves deleting the configuration profile settings. You may, therefore, need to reconfigure the system using the SpeedTouch Setup wizard (advanced > easy setup) or by uploading the relevant configuration file.


Meaning of the lights (SpeedTouch 510)

For a description of the signal lights: see the User Guide (ch 5.1), or this table.

Power
(middle)
off turned off
orange flash turned on, startup
on turned on, selftest
red turned on, selftest failed
green flash turned on, factory defaults
on turned on, normal
DSL
(front)
off no DLS
orange flash synchronising DSL
on DSL active, no PPP connection
orange/green DSL active, connecting PPP
green DSL active, PPP connected
LAN
(rear)
off no ethernet connection with PC
green ethernet connection with PC

A working ADSL connection has a DSL- and a PPP-connection. For the PPP part an ADSL username en password must be configured in the modem (these are different from your email and modem): SpeedTouch (Basic > Connections)


email: f_vanwestrenen @ umantec . nl

Here are a few more projects.